Конкурс за рисунка за ученици: „С очите си видях бедата“

Конкурсът за  детска рисунка „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.

Творческото състезание е включено в календара за извънучилищните дейности на Министерството на образованието, младежта и науката с цел стимулиране на учебния процес за придобиване на знания и умения за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Цели на конкурса:

1. Да се проверят познанията на участниците за бедите, които ни заобикалят, способите за защита и самозащита, взаимопомощ и помощ от специализираните екипи при извънредни ситуации;

2. Да се затвърдят  придобитите знания за действия при бедствия, извънредни ситуации и пожари, както и да се мотивират участниците към изучаване и прилагане способите за оцеляване;

3. Чрез изобразителното изкуство да се създаде по-голям интерес към работата на спасителните отряди;

4.  Да се формира в съзнанието на децата достойния за уважение образ на спасителя и доброволеца;

5.  Да се събуди желание у децата един ден самите те да влязат в тази роля;

6. Да се формира естетическо отношение у децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда;

7. Да се утвърди конкурса като неоспорима превантивна дейност, активираща гражданското съзнание и  формиране на  култура на риска от  най-ранна възраст. 

Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии, пожари, катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат тези въпроси.

Конкурсът за детска рисунка се провежда на общинско, областно и национално ниво.

Класирането на рисунките ще се проведе на  етапи:

1. Общински конкурс  до 30.04.2014 г.

2.  Областен конкурс до 20.05.2014 г.,

3.  Национален конкурс   м. октомври 201 г.

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 18 години от учебни заведения от област Смолян.

Условията за провеждане на конкурса са публикувани на сайта  на ОД МВР – Смолян, разпространени са до училища и домове за деца чрез РИО МОМН, РД “Социално подпомагане” и общините, до читалищата на територията на област Смолян.

Класираните на първите три места рисунки  във всяка категория и възрастова група от Националния конкурс придобиват право да участват и в Международен конкурс.

Заключителният етап на конкурса се провежда под егидата на Откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа и оценен като „добра практика” от мисия OSART на Международната атомна агенция МAAE.