Нуждата от приемственост между детска градина и училище дискутираха в Смолян

Само при добро взаимодействие между детска градина, начални учители и родители може да се постигне по-лесен преход на децата от подготвителна група към първи клас и да се осъществи така необходимата приемственост между детска градина и училище. Това обобщиха участниците в организираната от Регионален инспекторат по образованието в Смолян дискусия, която се проведе на 15 ноември. В нея се включиха главни и старши учители и директори на детски градини, директори на основни училища и начални учители, експерти от РИО-Смолян, началникът на инспектората Иван Муцевски и главните експерти от МОН Рени Рангелова и Ваня Трайкова.

В няколко презентации бяха представени добри практики за работата с децата, интерактивните методи, които прилага детската градина при подготовката за училище, създаването в училищата на благоприятна среда, където детето без сериозни сътресения да приеме новата си роля на ученик. За по-бързото адаптиране на детето към училище спомагат и реализираните от някои учебни заведения летни занимания, при които в рамките на една седмица бъдещите първокласници се запознават с учителя, класната стая и самото училище. Направено от началните учители проучване в региона показва, че постъпилите сега първокласници имат добра готовност за училище, сериозни трудности срещат тези, които не са посещавали подготвителна група или често са отсъствали. Откроиха се и някои проблеми, сред които най-сериозният е необходимостта от уеднаквяване на критериите за диагностика на готовността за училище. Нужни са и специални занимания за общуването, за да се преодолее агресията сред децата. Специализираната работа с родителите е другият съществен момент, за да се намерят решения както спрямо завишената взискателност към детската градина и училището, така спрямо неглижирането. Участниците в дискусията се обединиха около идеята, че детето трябва да е в центъра на педагогическото взаимодействие, а приемствеността между детска градина и училище трябва да се осъществява, както по посока на учебното съдържание, така и в методите на работа, в организацията на образователната среда, в методите на ограмотяване, съобразени с възрастовите възможности на децата.

По-честите съвместни работни срещи, дискутиране на конкретни казуси, посещения и непрекъсната комуникация между детски и начални учители ще спомогнат за осъществяването на плавен преход от предучилищно към начално образование.

„В този смисъл проведената дискусия беше изключително полезна, защото ни помогна да погледнем напред в бъдещето, да работим заедно, на базата на практически опит, не да теоретизираме, а да търсим конкретни методически решения”, обобщи главният експерт от МОН Рени Рангелова. Тя коментира още, че след проведените работни срещи си е дала отговор на въпроса: защо учениците в област Смолян постигат най-добрите резултати на национално външно оценяване. „Създаването на интегрирана образователна общност е ключът към успеха, а зад добрите резултати в Смолян стои сериозният труд на ученици, учители, директори, експерти”, каза Рени Рангелова. Като държавен експерт, отговарящ за началното образование, тя проведе работна среща с начални учители, на която беше обсъден проектът за нови учебни програми в начален етап. Целта на новите програми е да се осъвремени учебното съдържание, да се оптимизира обема и изучаваният материал да бъде по-достъпен за учениците. Срещата се проведе на 14 ноември в ОУ „Иван Вазов”, а преди началото й пред участниците учителката Илиана Ценова представи интерактивен урок по математика. Четвъртокласниците демонстрираха знания, работа с таблети, усвояване на нов урок.

По същото време в ОДЗ „Родопчанче” учители и директори на детски градини от областта коментираха актуални проблеми на предучилищното възпитание и подготовката на 5 и 6-годишните деца с главния експерт от МОН Ваня Трайкова. Очертаните и при тази среща проблеми са свързани с нуждата от единни критерии за диагностика на децата от подготвителните групи, подобряване на материално-техническата база и включване на детските градини в националните програми по ИКТ и в големи проекти, по които бенефициент е МОН.

Проектът за нови учебни програми по география и икономика дискутираха и учителите по география на работна среща с Христина Маркова – главен експерт на МОН. Срещата се състоя на 14 ноември, а на 15 ноември Христина Маркова представи възможностите да подобряване на резултатите на зрелостниците на ДЗИ по география и икономика пред директори, помощник-директори и главни учители от СОУ и професионални гимназии от областта.

Участниците в работните срещи и дискусии бяха поздравени от областния управител инж. Димитър Кръстанов. Инж. Кръстанов представи възможността да се ползват новите финансови инструменти на ЕС, които ще действат през следващия програмен период 2014-2020 година и идеята област Смолян да се превърне в пилотен модел по инструмента „Водено от общността местно развитие”.

На финала учители, директори и експерти получиха един истински подарък от талантливите деца от Народно читалище „Христо Ботев” – Смолян. Младите гайдари, певци и танцьори поднесоха кратка, но вълнуваща музикална програма.